Neo gân nhân tạo

Neo gân nhân tạo vật liệu CoCr kích thước 6, 8, 10 mm.

Neo gân nhân tạo vật liệu CoCr  kích thước 6, 8, 10 mm.

Thứ tự hiển thị: 
1