Kính lúp phẫu thuật

Kính lúp phẫu thuật cường độ phóng đại từ 2.0x đến 6.0x. Made in Italy.

Có 3 nhóm sản phẩm để Bác sĩ dễ dàng lựa chọn:

1. TTL custom made - Cá nhân hóa

2. TTL quick loupe - Dùng ngay

3. Flip/Up - Điều chỉnh theo đồng tử của Bác sĩ

Thứ tự hiển thị: 
2