Khớp háng toàn phần và bán phần

Khớp háng toàn phần và bán phần gồm 2 loại: Có xi măng và không xi măng.

Các sản phẩm: 

1. Chuôi khớp háng không xi măng TriFit TS

2. Chuôi khớp háng có xi măng Taper Fit

3. Hệ thống ổ cố Trinity

Thứ tự hiển thị: 
2