Đèn mổ LED

Đèn mổ LED cường độ sáng từ 120.000Lux đến 160.000Lux

Đèn mổ LED cường độ sáng từ 120.000Lux đến 160.000Lux.