Chốt cố định gân nhân tạo

Chốt cố định gân nhân tạo vật liệu Titan kích thước f4.7mm - 10.0mm

Chốt cố định gân nhân tạo vật liệu Titan kích thước f4.7mm - 10.0mm

Thứ tự hiển thị: 
2